Toch maar een bezwaarschrift produceren...de gevraagde info is absoluut niet leesbaar..geheimhouding is zeker troef bij de overheid..Maar kijken wat een bezwaar brengt..

Ministerie van Volksgezondheid , Welzijn en Sport
Directie Wetgeving en Juridische zaken
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Betreft: uw kenmerk 2015 xxxxxxxxxxxxxxx, bezwaarschrift

Geachte heer, mevrouw,
Hiermede maken wij bezwaar tegen de door u verzonden stukken inzake mijn WOB verzoek zoals genoemd.
Uw gedeeltelijke afwijzing en motivering daartoe strekt verder dan de door u aangehaalde wetsartikelen. Door hele teksten te voorzien van een zwarte balk ontneemt u mij de mogelijkheid inhoudelijk kennis te nemen van de gevraagde stukken en bovendien om adequaat te reageren over deze materie. Het is ondergetekende niet te doen om de namen van de betrokken mensen , maar om de content van de gesprekken. Ook in de vele WOB zaken waarin de rechter om een oordeel werd gevraagd met betrekking tot de vele weglatingen in ambtelijke stukken , is bepaald dat een WOB verzoek openbaarheid moet nastreven, hiervan is , in dit specifieke geval geen sprake. De gestuurde documenten reduceren alle openheid . Ook is er in de diverse media al door partijen uitgedragen dat de Staat der Nederlanden is gedagvaard ,doch het Ministerie doet zijn uitingen in zwarte balken en belemmert mijn deelneming aan de democratie en overheidsbesluitvorming. Openbaarmaking is bovendien een plicht van ieder bestuursorgaan.

Persoonlijke beleidsopvattingen in een stuk voor intern beraad

De Raad van State bevestigt in de uitspraken echter dat het interne karakter van een document wordt bepaald door het oogmerk waarmee dit is opgesteld. Als de opsteller van het document de bedoeling heeft gehad dat dit zou dienen voor zichzelf of voor het gebruik door anderen binnen de overheid, is het document opgesteld ten behoeve van intern beraad. Dit geldt ook voor documenten die met dezelfde bedoeling zijn opgesteld maar afkomstig zijn van derden die niet tot de kring van de overheid behoren. Het interne karakter van het beraad komt echter te vervallen, wanneer daaraan het karakter van advisering of gestructureerd overleg moet worden toegekend .Feitelijke informatie die niet zodanig met de persoonlijke beleidsopvattingen is verweven dat artikel 11 van de Wob aan openbaarmaking daarvan in de weg staat, moet openbaar worden gemaakt.

Verzoek
Wij verzoeken U nog eens grondig door de gevraagde stukken te gaan en uw zwarte balken in de teksten aan te passen zodat de gevraagde documenten een meer leesbaar geheel worden.

Met vriendelijke groet

Ton Wurtz