Het gelijkheidsbeginsel is een algemeen principe dat iedere burger (wettelijk) gelijke rechten en een gelijke behandeling in gelijke gevallen toekent.

Het gelijkheidsbeginsel valt onder de grondrechten en/of mensenrechten en is vastgelegd in veel verdragen. In de Grondwet is het recht op privacy gewaarborgd , artikel 10, eerste lid van de Grondwet zegt het volgende: ‘’Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.’’ Ook Artikel 8 van het EVRM bepaalt dat: ‘’Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.’’ Uiteraard worden we geboren met empathie en dat is ook nodig is om sociaal te kunnen functioneren in onze maatschappij en daar horen gewoontes en gebruiken bij en voor zover ik kan constateren vallen deze onder de persoonlijke levenssfeer van betrokkene. Nu voert de overheid een ‘tabaksontmoedigingsbeleid’, met als doel het aantal rokers te verminderen en de schadelijke gevolgen voor mee rokers te beperken. Dat is het beleid, maar of de WHO per 2005 geen mensen meer aan zou willen nemen die roken en op het sollicitatieformulier de vraag stelt: Rookt u en indien de sollicitant een bevestigend antwoord geeft, wordt de sollicitatie niet in behandeling genomen: het is een niet te tolereren vorm van discriminatie. Het is niet alleen een gigantische inbreuk op het privéleven van werknemers maar het is ook wettelijk verboden. Overigens was de Nederlandse bijdrage voor 2016 31 miljoen $ voor deze WHO constructie en is er weinig te vinden op het internet van de WHO omtrent de huidige situatie voor wat betreft het roken zou daar een reden voor zijn?
file:///C:/Users/eigenaar/Downloads/Scorecard+WHO+2017%20(1).pdf