Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 

Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
Bussum 6 september 2018

Betreft: WOB verzoek
Ondergetekende, Ton Wurtz (voorzitter van de Stichting Rokersbelangen), verzoekt u hierbij tot openbaarmaking van documenten inzake het overleg van KHN en staatssecretaris Paul Blokhuis welke 2x heeft plaatsgevonden. Het laatste gesprek was op 4 september jl. Mijn verzoek baseer ik op artikel 3 van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Het is u ongetwijfeld bekend dat de Stichting Rokersbelangen (SRB) zich inzet voor een evenwichtig Tabaksbeleid dat (in essentie) het jeugdroken ontmoedigt maar de vrije keuze van volwassen rokers respecteert.
Het is van belang voor een evenwichtige discussie en –beleidsontwikkeling dat de relevante documenten openbaar worden gemaakt die betrekking hebben van de gesprekken die hebben plaatsgevonden tussen KHN en de staatssecretaris Paul Blokhuis.
Periode:
Mei 2018 tot en met 6 september 2018.
Gevraagde documenten:
Alle correspondentie, inclusief e-mail, achterliggende documenten en brieven en verslagen/notulen van gesprekken en vergaderingen.
Over de thema's:
Staatssecretaris Paul Blokhuis alsmede (publieks-) communicatie ter zake van genoemde thema’s.
Van en met deze organisaties:.
Van en met uw ministerie: de ministers en staatssecretarissen van VWS, de relevante ambtenaren.
Ik zou het op prijs stellen indien u mij uiterlijk 30 september 2018 kunt melden hoe uw oordeel luidt en de gevraagde documenten kunt sturen.
Uiteraard ben ik graag bereid indien nodig, mijn verzoek nader toe te lichten.
Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking!

Ton Wurtz