De Stichting Rokers Belangen (SRB) maakt zich sterk voor de rechten en belangen van de volwassen rokers. Hierbij zoeken wij de dialoog met niet-rokers en andere betrokkenen, zoals overheidsinstanties, werkgevers en vakbonden. De stichting concentreert zich met name op het realiseren van een evenwichtig rookbeleid, waarbij de belangen van zowel de rokers als de niet-rokers worden gerespecteerd. Daarnaast maken wij ons sterk voor het vrij verkrijgbaar en betaalbaar houden van tabaksproducten. Rokers en niet-rokers moeten rekening met elkaar houden. Overleg tussen beide partijen leidt tot betere oplossingen dan eenzijdige verboden.
De stichting komt onmiddellijk in actie op het moment dat de rechten van de rokers, in bedrijven en organisaties, in het openbaar vervoer, en in de horeca door de politiek worden bedreigd. Door middel van gesprekken, brieven, petities, ingezonden mededelingen, richtlijnen en elk ander middel dat past in redelijk overleg laten wij onze stem horen. Onredelijke rookbeperkingen en/of klakkeloos ingestelde rookverboden worden door ons aan de kaak gesteld.

Ook wat betreft de accijns op tabaksproducten onderhoudt de stichting nauwe contacten met de overheid en andere relevante organisaties. Daarnaast worden internationale ontwikkelingen op het gebied van roken nauwlettend gevolgd. Vaak zoeken wij de publiciteit en wordt via radio, TV en de schrijvende pers de mening van de stichting uitgedragen. Zo levert de SRB een essentiële bijdrage aan de realisatie van een evenwichtig rookbeleid.

DE STANDPUNTEN

Roken
Volwassenen zijn heel goed in staat om zelf hun rookgedrag te bepalen. Tolerantie en wederzijds begrip tussen volwassen rokers en niet-rokers moeten blijven bestaan. Rokers en niet-rokers kunnen in goed overleg een evenwichtig rookbeleid tot stand brengen door elkaar te respecteren en met elkaars wensen rekening te houden. Wij keuren een volledig rookverbod te allen tijde af en strijden voor een evenwichtig beleid waarin met rokers en niet-rokers rekening wordt gehouden. Dienstverlenende organisaties behoren te zoeken naar oplossingen die aan de wensen van alle klanten tegemoet komen. De horeca is een goed voorbeeld waarbij de roker en de vele organisaties die het gebruik van tabak een warm hart toedragen door regels van de overheid in de kou staan. Eeen rookverbod is geen alternatief voor een goede ventilatie.

Overheid
De overheid moet zich toeleggen op het voeren van een evenwichtig beleid ten aanzien van roken, waarin alle volwassen burgers een kans krijgen: ook ruim 23 % van de kiezers hebben hier recht op. Het huidige tabaksontmoedigingsbeleid van de overheid moet zich uitsluitend richten op de jeugd. Het instellen van een rookbeleid in bedrijven en organisaties is niet aan de overheid, maar aan instanties zelf. 

Accijnsverhoging
De SRB is tegen accijnsverhoging op tabaksproducten. Op dit moment betaalt de roker al ruim 77% belasting op tabak. Accijnsverhoging treft alle rokers en met name de minder draagkrachtigen. Dit zijn maatregelen die niets met het tabaksontmoedigingsbeleid te maken hebben en alleen de schatkist ten goede komen. Het doel van de heffing is daarmee irreëel.

Voorwaarden voor het gebruik van de content van de SRB

No part of the publications on this site may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means (be this electronically, mechanically, through photocopy or recording, or otherwise) without either prior written permission or a license permitting restricted copying and use for a third party, from the publisher/editor in chief of  Stichting Rokersbelangen.(SRB)

Het copyright van de bijdragen in Stichting Rokersbelangen berust bij de SRB en de individuele auteurs. Alle andere intellectuele eigendomsrechten, waaronder het databankenrecht op de verzameling gegevens op de site van SRB, berusten enkel en alleen bij de SRB.
Het overnemen van (onderdelen van) de bijdragen in de SRB in andere media, waaronder nieuwsmedia, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de SRB. Het auteursrecht als bedoeld in artikel 15 Auteurswet 1912 wordt in dit opzicht uitdrukkelijk voorbehouden.
Een bezoeker van deze website mag bijdragen , doormailen naar relaties en bekenden. Hij mag ze niet anderszins openbaar maken of verveelvoudigen, doorzenden of beschikbaar stellen op een netwerk zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoofdredactie van de SRB.
Het creëren van een hyperlink of een deep link naar de website is zonder meer toegestaan, tenzij het betreft een framed deep link of framed link, waarbij de bijdragen worden geladen in de frames van een andere website dan die van SRB of op een andere wijze de indruk wordt gewekt dat de bijdragen van een ander afkomstig zijn dan SRB. Als het linken naar de content van SRB dermate uitgebreid en systematisch plaatsvindt dat een site in ruime mate van de content van SRB voorzien wordt dan is dat slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoofdredactie van de SRB.
Toestemming voor publicatie op internetsites waar SRB geen overeenkomst mee heeft, zal slechts bij uitzondering verleend worden.
De redactie van SRB site heeft de grootst mogelijke zorg in acht genomen bij het selecteren en redigeren van de bijdragen op haar website. De SRB kan echter niet instaan voor de juistheid van de bijdragen en accepteert geen enkele aansprakelijkheid dienaangaande. Bezoekers die vertrouwen op de juistheid van de bijdragen doen dat geheel op eigen risico en verantwoording.
De redactie van SRB site is het niet noodzakelijkerwijs eens met de meningen die verkondigd worden in de bijdragen op haar website. De criteria waarmee de redactie de bijdragen toetst vindt u in de Info voor auteurs. De reacties van lezers en de columns worden alleen gescreend op enkele omgangsvormen zoals vermeld in de Code of conduct. Plaatsing of niet plaatsing van reacties of columns gebeurt zonder verdere opgaaf van redenen.
De redactie van SRB site heeft de bijdragen op haar website gecontroleerd op de aanwezigheid van virussen, maar staat er niet voor in dat bijdragen die gedownload worden geen virussen bevatten en accepteert geen aansprakelijkheid voor enige schade (direct en/of indirect) dienaangaande.
Het gebruik van de website van SRB site impliceert dat de bezoeker bovenstaande voorwaarden heeft gelezen en daarmee akkoord gaat.