Enquêtes en hun nadelen:


1. Mensen zijn genegen sociaal wenselijke antwoorden te geven. De algemene sociale opinie is natuurlijk anti-roken.
2. De formulering van de vraagstelling kan mensen een suggestie voor een wenselijk antwoord geven: "Vindt u ook niet dat..." Transparantie nodig vwb de letterlijke tekst van de vragenlijst. Liefst ook van de ruwe data zodat het gechecked kan worden via een second opinion.
3. Is de onderzoekspopulatie wel representatief voor "de Amsterdammers"? Sociaal-economische status (SES) en opleidingsniveau bijvoorbeeld. Als alleen intellectuelen zijn meegenomen in het onderzoek krijg je een vertrokken beeld.
4. Wat is de opinie van de opdrachtgever? Onderzoeksbureaus willen vaak een opdrachtgever pleasen zodat ze later ook nog opdrachten krijgen.
5. Hoe men antwoordt op enquêtes is niet altijd hoe men in real life er mee om zal gaan.
Al heel lang is er een brainwash bezig via de media over het onderwerp roken. Veel misinformatie ook die de opinie van mensen beïnvloedt. Uit Amerikaans onderzoek is gebleken dat niet iedereen die zegt niet-roker te zijn ook in de praktijk dat niet is. 70% bleek in het echt stiekem te roken op WC, etc. Dit zijn natuurlijk de mensen die ook sociaal wenselijke antwoorden zullen geven.

Resultaat onderzoek OIS (onderzoek,informatie en statistiek)
Veel Amsterdammers zijn voor het terugdringen van roken in de openbare ruimte. Dit blijkt uit een enquête van OIS in opdracht van AT5. Eerder is een initiatief gestart om van Groningen de eerste een rookvrije stad van Nederland te maken. In Amsterdam is bijna driekwart (73%) is voorstander van het verder beperken van roken in de openbare ruimte, 38% denkt meer aan maatregelen in algemene zin, 35% meer aan specifieke locaties.
Speeltuinen en zwembaden worden het vaakst genoemd door wie roken wil terugdringen. Ook terrassen zouden volgens een meerderheid rookvrij moeten worden. Ongeveer een vijfde van de Amsterdammers zou ervoor zijn roken op straat te verbieden.

Bushokjes 81
Speeltuinen 97
Terrassen 69
Rijen voor een museum of attractie 85
De sportclub 86
Zwembaden 91
Op straat 23

Van degenen die (weleens) roken is 63% tegen het verbieden van het roken op het terras. Het verbieden van roken in zwembaden en speeltuinen bij sportclubs en in rijen kan bij hen wel op een meerderheid rekenen.
Van de rokers zegt 23% te overwegen met roken te stoppen als er een verbod komt op roken in de openbare ruimte.
Van de niet-rokers zegt 35% locaties waar niet gerookt mag worden te gaan vermijden en 36% procent zegt soms deze locaties te gaan vermijden; 29% van de niet-rokers locaties te blijven bezoeken als er geen rookverbod komt. Van de rokers zegt 32% niet meer naar locaties te gaan waar niet meer gerookt mag worden.
Van alle geënquêteerden stoort 34% zich in het algemeen aan het rookgedrag van anderen en 43% procent van de geënquêteerden zegt zich soms te storen aan het rookgedrag van anderen. Van de geënquêteerden zegt 5% mensen aan te spreken op hun rookgedrag als zij zich hieraan storen en 33% procent van de geënquêteerden zegt dat soms te doen. Ter informatie: iets meer dan een kwart van de volwassen Amsterdammers rook (Bron: GGD gezondheidsmonitor)

De vraag blijft natuurlijk of je de dictatuur van de meerderheid moet accepteren of ook individuele vrijheid toestaan?

Wiel Maessen en Ton Wurtz