De ponten over het IJ worden vanaf 1 januari 2018 helemaal rookvrij.

Nu mag er nog op het achterdek worden gerookt, maar dat wordt dan ook verboden, zo heeft de gemeente besloten.Al langer woedt de discussie of het opsteken van een sigaret, jointje of sigaar op de vaak overvolle pont nog wel kan. Nee, zegt de gemeente nu. Het GVB was niet direct te porren voor een algeheel rookverbod, omdat, zo stelde zij, in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is vastgelegd dat veerponten geen onderdeel zijn van het openbaar vervoer, maar onderdeel van de openbare weg. En daar mag je roken.
De vraag rijst natuurlijk of de verordening van de Gemeente Amsterdam niet strijdig is met onze grondwet.
De kern van het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer of privacy is de bescherming van het recht op persoonlijke vrijheid en individuele autonomie, zowel in relatie tot de overheid in de afbakening van de privé-sfeer tot de publieke sfeer, als in relatie tot de rechten en vrijheden van anderen. Het grondrecht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer Artikel 10 1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. Dit is voer voor een advocaat/jurist.